DANH MỤC HÀNG GIẤY IN NHIỆT

(Click vào sản phẩm để xem hình ảnh và cấu hình chi tiết)

 

 

TT

TÊN HÀNG HÓA

Xấp:mm(x)mm(x)số tờ

Cuộn: mm (x) m

Kích thước

ĐVT

 

I. Giấy điện tim

 

 

 

Giấy điện tim dạng cuộn

 

 

 

1

Giấy điện tim 1 cần (5 cuộn trong hộp)- Nhật Bản

50 x 30

Cuộn

 

2

Giấy điện tim 1 cần (sọc cam)

50 x 30

Cuộn

 

3

Giấy điện tim Macquerie CT 100 (sọc xanh)

57 x 15

Cuộn

 

4

Giấy điện tim Gima (sọc đỏ)

58 x 20

Cuộn

 

5

Giấy điện tim 3 cần  Progetti EPG PLUS, EPG 1/3 (sọc đỏ)

60 x 30

Cuộn

 

6

Giấy điện tim 3 cần Nihon Koden, Fukuda Denshi, Newtech 1503-Neu Cardio E3, …(sọc cam hoặc đỏ)

63 x 30

Cuộn

 

7

Giấy điện tim Innomed G-80,BTS-310,New Tech 3105B, Edan SE-3, Suzuken Cardico 306 (sọc đỏ)

80 x 20

Cuộn

 

8

Giấy điện tim Progetti, EPGP6 View (sọc đỏ)

110 x 20

Cuộn

 

9

Giấy điện tim Nihon Koden FQW110-2-150 (không sọc)

110 x 30

Cuộn

 

10

Giấy điện tim Mediana YM412i, (sọc đỏ)

110 x 30

Cuộn

 

11

Giấy điện tim Kenz-Suzuken Cardico 601 & Ergorec (sọc đỏ)

112 x 27

Cuộn

 

12

Giấy điện tim 3 cần Dr. Lee, 310B (sọc cam)

118 x 30

Cuộn

 

13

Giấy điện tim Cardioline ar-1200adv (sọc xanh)

120 x 20

Cuộn

 

14

Giấy điện tim Cardiorapid K36 (sọc đỏ)

120 x 30

Cuộn

 

15

Giấy điện tim Cardiorapid K300P (sọc đỏ)

130 x 25

Cuộn

 

16

Giấy điện tim Nihon Koden RQW 145-3 (sọc đỏ)

145 x 30

Cuộn

 

17

Giấy điện tim NihonKoden RQS 145-3 (sọc đỏ, chia 3 đường sọc)

145 x 30

Cuộn

 

18

Giấy điện tim Nihon Koden RQS 210-3 (sọc cam hoặc đỏ)

210 x 30

Cuộn

 

19

Giấy điện tim Mortara ELI-230 (sọc cam hoặcđỏ)

210 x 30

Cuộn

 

20

Giấy điện tim Bionet Cardiocare 2000/3000 (sọc đỏ)

215 x 30

Cuộn

 

Giấy điện tim dạng xấp (tập)

 

 

 

1

Giấy điện tim 1 cần Nihon Koden FQW 50-3-100 (giấy trắng không sọc)

50 x 100 x 300

Xấp

 

2

Giấy điện tim 1 cần Nihon Koden FQS 50-3-100 (giấy sọc đỏ)

50 x 100 x 300

Xấp

 

3

Giấy điện tim Cardiorapid K-130B (sọc đỏ)

60 x 75 x 250

Xấp

 

4

Giấy điện tim 2-3 cần Fukuda ME 063F30-H03 (sọc cam)

63 x 100 x 300

Xấp

 

5

Giấy điện tim Esaote, P80 / P-8000)

70 x 90 x 400

Xấp

 

6

Giấy điện tim Schiller AT3 (sọc xanh)

70 x 100 x 200

Xấp

 

7

Giấy điện tim Schiller AT 101

80 x 70 x 315

Xấp

 

8

Giấy điện tim GE/Marquette, MAC 400/600

80 x 90 x 400

Xấp

 

9

Giấy điện tim cho máy ZOLL

90 x 90 x 200

Xấp

 

10

Giấy điện tim GE/Marquette-MicroSmart MC

90 x 90 x 360

Xấp

 

11

Giấy điện tim Schiller  AT1 (sọc đỏ)

90 x 90 x 400

Xấp

 

12

Giấy điện tim GE/Marquette MAC 500 (sọc đỏ)

90 x 90 x 400

Xấp

 

13

Giấy điện tim Eclipe 4-Eclipe 400 Burdick-Siemens

106 x 140 x 200

Xấp

 

14

Giấy điện tim Mortara Eli 150 #9100-028-50

108 x 140 x 200

Xấp

 

15

Giấy điện tim 6 cần Nihon Koden FQW110-2-140(giấy trắng không sọc)

110 x 140 x 143

Xấp

 

16

Giấy điện tim 6 cần Nihon Koden FQW110-2-140(giấy trắng không sọc)

110 x 140 x 200

Xấp

 

17

Giấy điện tim 6 cần Fukuda Denshi FX 7202, Edan SE-601 (sọc đỏ)

110 x 140 x 200

Xấp

 

18

Giấy điện tim 6 cần Nihon Koden FQW110-3-150(giấy trắng không sọc)

110 x 150 x 200

Xấp

 

19

Giấy điện tim Ken-Cardio 302

112 x 90 x 300

Xấp

 

20

Giấy điện tim Kenz-Suzuken Cardioline Delta 3 Plus (sọc đỏ)

112 x 100 x 300

Xấp

 

21

Giấy điện tim Innomed, Heart Screen 112 (sọc đỏ)

112 x 150 x 300

Xấp

 

22

Giấy điện tim Welch Allyn, CP50 (sọc đỏ)

114 x 70 x 250

Xấp

 

23

Giấy điện tim Cardioline ar1200adv

120 x 100 x 300

Xấp

 

24

Giấy điện tim 6 cần Fukuda ME 145F60-H05 (máy C300BX, C320) (sọc cam)

145 x 150 x 400

Xấp

 

25

Giấy điện tim Nihon Kohden FQS150-2.7-90.

152 x 90 x 300

Xấp

 

26

Giấy điện tim Nihon Kohden (9130/1350), RQW 210-3-140 (Blank)

210 x 140 x 143

Xấp

 

27

Giấy điện tim Newtech/Biocare Neu Cardio E12 (sọc cam)

210 x 140 x 200

Xấp

 

28

Giấy diện tim Schiller AT10Plus (sọc cam)

210 x 140 x 250

Xấp

 

29

Giấy điện tim 12 cần Fukuda ME 210F60-H05 (sọc cam)

210 x 150 x 400

Xấp

 

30

Giấy điện tim Welch Allyn, CP 100 (sọc đỏ)

210 x 280 x 200

Xấp

 

31

Giấy điện tim Mortara ELI 230 (sọc đỏ)

210 x 280 x 200

Xấp

 

32

Giấy điện tim Schiller, AT102 (sọc đỏ)

210 x 280 x 200

Xấp

 

33

Giấy điện tim Schiller  AT-2 (sọc đỏ)

210 x 280 x 215

Xấp

 

34

Giấy điện tim gắng sức GE Marquette 9402-021

210 x 280 x 300

Xấp

 

35

Giấy điện tim GE, Marquette Mac 2000 (sọc đỏ)

210 x 280 x 200

Xấp

 

36

Giấy điện tim Edan, SE-12seri, sọc đỏ

210 x 295 x 200

Xấp

 

37

Giấy điện tim GE, Marquette MAC 1200 (sọc đỏ)

210 x 295 x 300

Xấp

 

38

Giấy điện tim gắng sức NihonKoden FQW 210-10-295
(giấy trắng không sọc dùng cho máy ECG 9000)

210 x 295 x 300

Xấp

 

39

Giấy điện tim Hewlett Packard  M2483A  (sọc đỏ)

210 x 300 x 200

Xấp

 

40

Giấy điện tim Kenz-Suzuken Cardico 1210 (sọc đỏ)

210 x 300 x 200

Xấp

 

41

Giấy điện tim Fukuda Denshi, FX8322, OP-372TE)

210 x 300 x 300

Xấp

 

42

Giấy điện tim Mortara ED14 (sọc đỏ)

210 x 300 x 300

Xấp

 

43

Giấy điện tim Hewlett Packard  M2481A - 1707A (sọc đỏ)

215 x 280 x 200

Xấp

 

44

Giấy điện tim Medigate, YM812i, sọc đỏ

215 x 280 x 200

Xấp

 

45

Giấy điện tim GE, Marquette Mac 5000 (sọc đỏ)

215 x 280 x 300

Xấp

 

II. GiẤY MONITOR SẢN KHOA

 

 

 

1

Giấy monitor sản khoa Bionics BFM-900

112 x 30

Cuộn

 

2

Giấy monitor sản khoa Bistos, ATM BT-300, FM-1 (FS130)

120  x  30

Cuộn

 

3

Giấy monitor sản khoa Corometrics 145, AAO 4483 (sọc đỏ)

140  x  30

Cuộn

 

4

Giấy monitor sản khoa Bionet, FC 1400

152 x 30

Cuộn

 

5

Giấy monitor sản khoa Bionet, FC 700

215 x 30

Cuộn

 

6

Giấy monitor sản khoa Seward

100 x 100 x 200

Xấp

 

7

Giấy monitor sản khoa EDAN, Cadence II, MFM-809

112 x 90 x 150

Xấp

 

8

Giấy sản khoa Biocare

112 x 100 x 150

Xấp

 

9

Giấy monitor sản khoa Goldway UT-3000A, Edan MFM-800 (sọc đỏ)

112 x 100 x 150

Xấp

 

10

Giấy monitor sản khoa FETATRACK 310

112 x 100 x 150

Xấp

 

11

Giấy monitor sản khoa Biosys/Bionics BFM 800

112 x 120 x 250

Xấp

 

12

Giấy monitor sản khoa Biosys/Bionics IFM 500

120 x 120 x 250

Xấp

 

13

Giấy sản khoa SpaceLabs, im77

126 x 100 x 450

Xấp

 

14

Giấy monitor sản khoa Bistos BT-300, FS130-120-30R-01

130 x 120 x 300

Xấp

 

15

Giấy monitor sản khoa Sonicaid Meridian 800, 8400-8003 (không sọc)

143 x 150 x 300

Xấp

 

16

Giấy monitor sản khoa FETATRACK 360

145 x 100 x 150

Xấp

 

17

Giấy monitor sản khoa Nihon Koden FQS150-2.7-90, Sonomed (sọc đỏ)

152 x 90 x 300

Xấp

 

18

Giấy monitor sản khoa Hewlett Packard HP 9270-0485

151 x 100 x 150

Xấp

 

19

Giấy monitor sản khoa Hewlett Packard  HP M1911A, Philips Avalon FM-20 (sọc xanh)

151 x 100 x 150

Xấp

 

20

Giấy monitor sản khoa Hewlett Packard HP M1910A

151 x 100 x 150

Xấp

 

21

Giấy monitor sản khoa Baby DopTech 15 - Huntleight

151 x 150 x 400

Xấp

 

22

Giấy monitor sản khoa Analogic USA-3, Bistos BT-350 (sọc đỏ)

152 x 90 x 150

Xấp

 

23

Giấy monitor sản khoa Analogic INT-3 (sọc đỏ)

152 x 90 x 150

Xấp

 

24

Giấy monitor sản khoa Edan/Medgyn, F9 (sọc xanh)

152 x 90 x 150

Xấp

 

25

Giấy monitor sản khoa Corometrics, AAO/CAO 4305 (sọc đỏ)

152 x 90 x 150

Xấp

 

26

Giấy monitor sản khoa Corometrics 115, BAO/DAO 4305 (sọc đỏ)

152 x 90 x 150

Xấp

 

27

Giấy monitor sản khoa Bionet, FetalXP

152 x 120 x 150

Xấp

 

28

Giấy monitor sản khoa Toitu 0030-023T(không lỗ)

152 x 150 x 200

Xấp

 

29

Giấy monitor sản khoa Toitu 0030-005 (có lỗ)

152 x 150 x 200

Xấp

 

30

Giấy monitor sản khoa Toitu 0030-026 không lỗ

152 x 150 x 200

Xấp

 

31

Giấy monitor sản khoa BD 4000, Hunleight

210 x 150 x 200

Xấp

 

III. GIẤY IN NHIỆT

 

 

1

Giấy in cho máy monitor, sinh hóa (Dùng cho máy monitor)

50 x 20

Cuộn

 

2

Giấy in cho máy sinh hóa, huyết học

57 x 20

Cuộn

 

3

Giấy in cho máy sinh hóa, huyết học

58 x 30

Cuộn

 

4

Giấy in cho máy sinh hóa, huyết học

110 x 20

Cuộn

 

IV. GIẤY ĐIỆN NÃO

 

 

 

1

Giấy điện não Nihon Koden FV-155 (sọc xanh)

155 x 300 x 1000

Xấp

 

2

Giấy điện não Nihon Koden FV- 245 (sọc xanh)

245 x 300 x 1000

Xấp

 

3

Giấy điện não Nihon Koden FV- 345 (sọc xanh)

345 x 300 x 1000

Xấp

 

4

Giấy điện não Nihon Koden 5521K (sọc xanh)

400 x 300 x 1000

Xấp